Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:02
za pùl roku nebo za rok.
Máme skvìlé návrhy.

:33:06
-Na výdajích jsem nešetøil.
-A mùžeme si naúètovat cokoli.

:33:09
Dva tisíce,
deset tisíc za den a lidi to zaplatí.

:33:12
-A pak je tu reklamní zboží...
-Donalde.

:33:15
Tenhle park nebyl postaven jen pro boháèe.
:33:18
Každý má právo pokochat se tìmito zvíøaty.
:33:21
Samozøejmì.
:33:22
Budeme mít nìjaké slevy.
:33:29
Nedostatek pokory pøed pøírodou,
jehož jsem tu svìdkem, mì dìsí.

:33:36
Myslím, že to není tak, jak jsme se obávali.
:33:39
Ano. Je to mnohem horší.
:33:41
Poèkej, ještì jsme ten park ani nevidìli...
:33:45
Donalde, nech ho mluvit.
Chci slyšet všechny názory.

:33:49
Johne, nevidíš to nebezpeèí tkvící ve všem,
co tu dìláte?

:33:53
Genetika je ta nejdìsivìjší síla na Zemi,
:33:56
ale ty s ní zacházíš jako dìcko,
které našlo tátovu pušku.

:33:59
-Není moc vhodné zaèít chrlit...
-Mohu?

:34:03
Øeknu ti, jaký je problém ve vìdecké síle,
kterou tu užíváte.

:34:06
Dosáhnout jí nevyžadovalo žádnou kázeò.
:34:10
Pøeèetl sis,
co napsali ostatní a udìlals další krok.

:34:14
Nezískal jsi ty znalosti sám,
:34:16
takže za nì neneseš zodpovìdnost.
:34:19
Postavil ses na ramena géniù,
abys co nejrychleji dosáhl cíle.

:34:23
Døív, než sis uvìdomil, co máš,
nechals to patentovat, zabalil to,

:34:27
hodil na plastikový tácek a teï to prodáváš.
:34:33
Nemyslím, že dostateènì hodnotíš
naše zásluhy.

:34:35
Naši vìdci dokázali to, co nikdo pøed nimi.
:34:38
Ale vaši vìdci byli tak zamìstnaní tím,
jestli to svedou,

:34:42
že nepøemýšleli o tom, zda by mìli.
:34:44
Kondoøi. Kondoøi jsou na pokraji vyhynutí.
:34:48
Kdybych na tomhle ostrovì choval kondory,
nemohl bys nic øíct.

:34:53
Tohle nejsou druhy, které byly vyhlazeny...
:34:56
odlesnìním nebo postavením pøehrady.
:34:59
Dinosauøi mìli svou šanci
a pøíroda je vybrala k zániku.


náhled.
hledat.