Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:03
Øeknu ti, jaký je problém ve vìdecké síle,
kterou tu užíváte.

:34:06
Dosáhnout jí nevyžadovalo žádnou kázeò.
:34:10
Pøeèetl sis,
co napsali ostatní a udìlals další krok.

:34:14
Nezískal jsi ty znalosti sám,
:34:16
takže za nì neneseš zodpovìdnost.
:34:19
Postavil ses na ramena géniù,
abys co nejrychleji dosáhl cíle.

:34:23
Døív, než sis uvìdomil, co máš,
nechals to patentovat, zabalil to,

:34:27
hodil na plastikový tácek a teï to prodáváš.
:34:33
Nemyslím, že dostateènì hodnotíš
naše zásluhy.

:34:35
Naši vìdci dokázali to, co nikdo pøed nimi.
:34:38
Ale vaši vìdci byli tak zamìstnaní tím,
jestli to svedou,

:34:42
že nepøemýšleli o tom, zda by mìli.
:34:44
Kondoøi. Kondoøi jsou na pokraji vyhynutí.
:34:48
Kdybych na tomhle ostrovì choval kondory,
nemohl bys nic øíct.

:34:53
Tohle nejsou druhy, které byly vyhlazeny...
:34:56
odlesnìním nebo postavením pøehrady.
:34:59
Dinosauøi mìli svou šanci
a pøíroda je vybrala k zániku.

:35:06
Nerozumím tomuhle zpáteènickému postoji.
Zejména od vìdce.

:35:10
Jak mùžeme stát
na prahu objevu a nejednat?

:35:14
Co je na objevu tak skvìlého?
Je to násilný, narušitelský èin,

:35:18
zraòující to, co zkoumá.
To, èemu ty øíkᚠobjev,

:35:23
nazývám já znásilòováním pøírody.
:35:26
Otázkou je, jak mùžete nìco vìdìt
o zaniklém ekosystému?

:35:30
Jak mùžete pøedpokládat, že ho ovládnete?
:35:33
Máte tu jedovaté rostliny.
Vybrali jste je, protože dobøe vypadají.

:35:37
Ale jsou to agresivní živí tvorové,
kteøí netuší, v kterém století se ocitli...

:35:41
a budou se bránit. Násilím, bude-li to nutné.
:35:47
Dr. Grante. Je-li tu nìkdo,
kdo ocení mou práci...

:35:53
Svìt se radikálnì mìní
a my se snažíme ho dohnat.

:35:58
Nechci pøedbíhat, ale dinosauøi a lidé,

náhled.
hledat.