Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:06
Nerozumím tomuhle zpáteènickému postoji.
Zejména od vìdce.

:35:10
Jak mùžeme stát
na prahu objevu a nejednat?

:35:14
Co je na objevu tak skvìlého?
Je to násilný, narušitelský èin,

:35:18
zraòující to, co zkoumá.
To, èemu ty øíkᚠobjev,

:35:23
nazývám já znásilòováním pøírody.
:35:26
Otázkou je, jak mùžete nìco vìdìt
o zaniklém ekosystému?

:35:30
Jak mùžete pøedpokládat, že ho ovládnete?
:35:33
Máte tu jedovaté rostliny.
Vybrali jste je, protože dobøe vypadají.

:35:37
Ale jsou to agresivní živí tvorové,
kteøí netuší, v kterém století se ocitli...

:35:41
a budou se bránit. Násilím, bude-li to nutné.
:35:47
Dr. Grante. Je-li tu nìkdo,
kdo ocení mou práci...

:35:53
Svìt se radikálnì mìní
a my se snažíme ho dohnat.

:35:58
Nechci pøedbíhat, ale dinosauøi a lidé,
:36:03
dva druhy rozdìlené
65ti milióny let evoluce,

:36:07
byly najednou smíchány dohromady.
:36:10
Jak mùžeme mít ponìtí, co oèekávat?
:36:16
Tomu nevìøím.
:36:18
Mìli jste mì obhájit proti tìmhle osobám...
:36:21
a jediný, kdo je na mé stranì,
je ten otravný právník.

:36:25
Dìkuji.
:36:33
Jsou tu.
:36:35
Budete mít v parku spoleènost.
:36:38
Strávíte nìjaký èas
s naší cílovou skupinou.

:36:41
Dìdo!
:36:42
Dìti!
:36:46
-Poèkejte! Opatrnì se mnou.
-Chybìls nám.

:36:50
-Dárky se nám moc líbily. Byly skvìlé.
-Líbil se vám vrtulník?

:36:53
Jo, letìl dolù a všechny nás to nadzvedlo.
:36:59
Poèkejte, dìti.
Nechoïte tak blízko k autùm.


náhled.
hledat.