Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:03
dva druhy rozdìlené
65ti milióny let evoluce,

:36:07
byly najednou smíchány dohromady.
:36:10
Jak mùžeme mít ponìtí, co oèekávat?
:36:16
Tomu nevìøím.
:36:18
Mìli jste mì obhájit proti tìmhle osobám...
:36:21
a jediný, kdo je na mé stranì,
je ten otravný právník.

:36:25
Dìkuji.
:36:33
Jsou tu.
:36:35
Budete mít v parku spoleènost.
:36:38
Strávíte nìjaký èas
s naší cílovou skupinou.

:36:41
Dìdo!
:36:42
Dìti!
:36:46
-Poèkejte! Opatrnì se mnou.
-Chybìls nám.

:36:50
-Dárky se nám moc líbily. Byly skvìlé.
-Líbil se vám vrtulník?

:36:53
Jo, letìl dolù a všechny nás to nadzvedlo.
:36:59
Poèkejte, dìti.
Nechoïte tak blízko k autùm.

:37:04
Nejsou krásná? Nejsou úžasná?
:37:07
Je to vaše doprava na odpoledne.
:37:09
-Žádní øidièi?
-Ne, žádní. Jsou elektrická.

:37:12
Jedou po tomhle pásu uprostøed cesty.
:37:15
Maximálnì ekologické. Kvalita.
Na výdajích jsem nešetøil.

:37:18
To je interaktivní CD-ROM!
:37:20
Dotkneš se obrazovky a mluví to,
o èem chceš.

:37:23
Lex, zùstaò, kde jsi.
Dr. Sattlerová, pojïte se mnou.

:37:26
Dr. Grante, pojïte do druhého auta.
:37:28
Pojedu s Dr. Sattlerovou.
:37:42
Èetl jsem vaši knihu.
:37:45
To je skvìlé.
:37:47
Opravdu myslíte, že se dinosauøi
promìnili v ptáky a tak zmizeli?

:37:52
Pár druhù se tak mohlo vyvinout.

náhled.
hledat.