Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:04
Nejsou krásná? Nejsou úžasná?
:37:07
Je to vaše doprava na odpoledne.
:37:09
-Žádní øidièi?
-Ne, žádní. Jsou elektrická.

:37:12
Jedou po tomhle pásu uprostøed cesty.
:37:15
Maximálnì ekologické. Kvalita.
Na výdajích jsem nešetøil.

:37:18
To je interaktivní CD-ROM!
:37:20
Dotkneš se obrazovky a mluví to,
o èem chceš.

:37:23
Lex, zùstaò, kde jsi.
Dr. Sattlerová, pojïte se mnou.

:37:26
Dr. Grante, pojïte do druhého auta.
:37:28
Pojedu s Dr. Sattlerovou.
:37:42
Èetl jsem vaši knihu.
:37:45
To je skvìlé.
:37:47
Opravdu myslíte, že se dinosauøi
promìnili v ptáky a tak zmizeli?

:37:52
Pár druhù se tak mohlo vyvinout.
:38:00
Mnì tedy nepøipadají jako ptáci.
:38:03
Slyšel jsem o jednom meteoru,
:38:06
co se zøítil nìkde v Mexiku
a udìlal tam velký kráter.

:38:10
Poslyš,
:38:14
Time, kterým autem jsi chtìl jet?
:38:18
Tím, co vy.
:38:22
To o tom meteoru, co všechno zahøál,
jsem èetl v Omni.

:38:27
Vytvoøil diamantový prach
a ten zmìnil klima.

:38:30
Vymøeli kvùli poèasí.
:38:31
Mùj uèitel mi øekl o knížce
od nìjakého Bakkera. Ten píše...

:38:37
Øekla, že mám jet s vámi,
protože vám to prospìje.

:38:41
Loï se nyní nakládá.
:38:43
Všichni musí být na palubì
pøed odjezdem v 19.00.

:38:49
Meteorologové zaznamenali
tropickou bouøi...

:38:52
asi 125 km západnì od nás.
:38:55
Proè jsem ho nepostavil v Orlandu?
:38:56
Budu to hlídat.
Možná se pøežene na jih jako ta minulá.


náhled.
hledat.