Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:00
Mnì tedy nepøipadají jako ptáci.
:38:03
Slyšel jsem o jednom meteoru,
:38:06
co se zøítil nìkde v Mexiku
a udìlal tam velký kráter.

:38:10
Poslyš,
:38:14
Time, kterým autem jsi chtìl jet?
:38:18
Tím, co vy.
:38:22
To o tom meteoru, co všechno zahøál,
jsem èetl v Omni.

:38:27
Vytvoøil diamantový prach
a ten zmìnil klima.

:38:30
Vymøeli kvùli poèasí.
:38:31
Mùj uèitel mi øekl o knížce
od nìjakého Bakkera. Ten píše...

:38:37
Øekla, že mám jet s vámi,
protože vám to prospìje.

:38:41
Loï se nyní nakládá.
:38:43
Všichni musí být na palubì
pøed odjezdem v 19.00.

:38:49
Meteorologové zaznamenali
tropickou bouøi...

:38:52
asi 125 km západnì od nás.
:38:55
Proè jsem ho nepostavil v Orlandu?
:38:56
Budu to hlídat.
Možná se pøežene na jih jako ta minulá.

:39:04
Spuste prohlídku.
:39:15
Držte si klobouky.
:39:18
PROHLÍDKA ZAHÁJENA
:39:24
NÁVŠTÌVNICKÌ CENTRUM - KAMERA 1 B
:39:26
Proè sem dali to plexisklo?
:39:39
Chcete si zajet do budoucnosti, co?
:39:41
Bùh nám pomáhej, když ruce inženýrù...
:39:44
Bìhem jízdy pro vás budou automaticky...
:39:47
vybírány aktuální informace.
:39:49
Dotknìte se pole obrazovky s ikonou,
která vás zajímá.

:39:53
Nabouráme do toho?
:39:54
Vítejte v Jurském parku.

náhled.
hledat.