Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:00
Co tam mají, King Konga?
:40:15
Hlas, který slyšíte, je Richard Kiley.
:40:18
Nešetøili jsme.
:40:20
Podíváte-li se doprava,
:40:21
uvidíte stádo prvních dinosaurù naší
výpravy, dilophosaurù.

:40:27
-Dilophosaurus!
-Kecy!

:40:29
Je jedním z prvních masožravcù...
:40:31
a je vlastnì jedovatý.
:40:34
Na svou koøist plive jed,
kterýji oslepí a ochromí...

:40:39
a masožravci umožní nažrat se po libosti.
:40:43
Proto je dilophosaurus krásným,
avšak smrtelným doplòkem...

:40:46
Jurského parku.
:40:55
Alane?
:41:02
Doprèic.
:41:08
Svìtla vozu jsou zapnutá a nereagují.
:41:10
Nemìla by být napojena na akumulátor.
:41:13
Položka 151 na dnešní seznam výpadkù.
:41:15
Už máme všechny problémy
zábavního parku a zoo...

:41:18
a poèítaèe ještì ani poøádnì nebìží.
:41:23
Naše životy jsou ve tvých rukou
a ty se cpeš?

:41:28
Ve své dobì jsem absolutnì nedocenìn.
:41:31
Pár lidí mùže z této místnosti
øídit celý park až tøi dny.

:41:34
Myslíte, že taková automatizace je snadná?
:41:37
A levná?
:41:38
Znáte nìkoho, kdo propojí osm poèítaèù...
:41:41
a vyèistí dva milióny øádek kódù
za mùj plat? Jestli ano, chci ho vidìt.

:41:45
Je mi líto, že mᚠfinanèní potíže.
Ale jsou to tvoje potíže.

:41:49
Máte úplnou pravdu.
Všechno je mùj problém.

:41:52
Nenechám se od tebe zatáhnout
do další diskuze o penìzích.

:41:57
Ani se to nedá nazvat diskuze.
:41:59
Neviním lidi za jejich chyby.

náhled.
hledat.