Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:02
Doprèic.
:41:08
Svìtla vozu jsou zapnutá a nereagují.
:41:10
Nemìla by být napojena na akumulátor.
:41:13
Položka 151 na dnešní seznam výpadkù.
:41:15
Už máme všechny problémy
zábavního parku a zoo...

:41:18
a poèítaèe ještì ani poøádnì nebìží.
:41:23
Naše životy jsou ve tvých rukou
a ty se cpeš?

:41:28
Ve své dobì jsem absolutnì nedocenìn.
:41:31
Pár lidí mùže z této místnosti
øídit celý park až tøi dny.

:41:34
Myslíte, že taková automatizace je snadná?
:41:37
A levná?
:41:38
Znáte nìkoho, kdo propojí osm poèítaèù...
:41:41
a vyèistí dva milióny øádek kódù
za mùj plat? Jestli ano, chci ho vidìt.

:41:45
Je mi líto, že mᚠfinanèní potíže.
Ale jsou to tvoje potíže.

:41:49
Máte úplnou pravdu.
Všechno je mùj problém.

:41:52
Nenechám se od tebe zatáhnout
do další diskuze o penìzích.

:41:57
Ani se to nedá nazvat diskuze.
:41:59
Neviním lidi za jejich chyby.
:42:03
Ale požaduji, aby za nì platili.
:42:05
Díky, tati.
:42:07
Ty svìtla.
:42:08
Spravím ten program, až se vrátí, ano?
:42:11
Zabere to moc kapacity.
Ztratili bychom èást systému.

:42:14
Máme málo pamìti,
nedá se s ní dìlat všechno.

:42:17
-Budeš kódovat pùl hodiny...
-Tiše, oba!

:42:22
Blíží se k výbìhu tyranosaura.

náhled.
hledat.