Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:01
Tyranosaurus nerespektuje
dané vzorce ani rozvrh parku.

:45:06
Ztìlesnìní chaosu.
:45:09
Poøád mi není jasná ta teorie.
:45:13
Zabývá se nevypoèitatelností
ve složitých systémech.

:45:18
Krátce se dá vysvìtlit Motýlím efektem.
:45:20
Motýl zamává køídly v Pekingu...
:45:22
a v Central Parku prší,
místo aby svítilo slunce.

:45:27
-Byl jsem moc rychlý?
-Nechápu to.

:45:29
Moc rychlé.
:45:30
Podejte mi tu vodu. Provedeme experiment.
:45:33
Auto by se nemìlo hýbat. Ale to nevadí.
Je to jen pøíklad.

:45:36
Zvednìte ruku a prsty držte rovnì.
:45:40
Kapka vody vám spadne na ruku.
:45:41
Kterým smìrem steèe? Po kterém prstu?
:45:44
Asi po palci.
:45:48
Držte ruku, nehýbejte s ní.
:45:50
Udìlám to samé,
zaènu znovu na stejném místì.

:45:53
Kterým smìrem teï?
:45:55
Asi znovu dozadu.
:46:00
Zmìnilo se to. Proè?
:46:02
Protože jemné zmìny,
:46:05
smìr rùstu chloupkù na vašich rukou,
:46:07
Alane, podívej.
:46:09
...množství krve rozšiøující vaše cévy,
nedokonalosti pleti...

:46:13
-''Nedokonalosti pleti''?
-Jen mikroskopické.

:46:15
...se nikdy neopakují
a nesmírnì ovlivòují výsledek. To je...

:46:19
Nevypoèitatelnost.
:46:23
Tady. Vidíte? Zase mám pravdu.
:46:26
Nikdo nemohl pøedvídat,
že Dr. Grant vyskoèí z jedoucího vozu.

:46:33
A další pøíklad.
:46:36
Teï jsem tu sám a mluvím sám se sebou.
To je teorie chaosu.

:46:42
Zastavte program.
:46:47
Kolikrát jsem vám øíkal,
že potøebujeme automatické zamykání?

:46:50
Vozidla jsou zastavena
a program se restartuje.

:46:53
PC v provozu.
Ohlásíme pøipravenost k návratu.

:46:56
EMBRYA - CHLADICÍ MÍSTNOST
VSTUP ZAKÁZÁN

:46:58
Pøepnu to na TelePrompTer.

náhled.
hledat.