Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:00
Zmìnilo se to. Proè?
:46:02
Protože jemné zmìny,
:46:05
smìr rùstu chloupkù na vašich rukou,
:46:07
Alane, podívej.
:46:09
...množství krve rozšiøující vaše cévy,
nedokonalosti pleti...

:46:13
-''Nedokonalosti pleti''?
-Jen mikroskopické.

:46:15
...se nikdy neopakují
a nesmírnì ovlivòují výsledek. To je...

:46:19
Nevypoèitatelnost.
:46:23
Tady. Vidíte? Zase mám pravdu.
:46:26
Nikdo nemohl pøedvídat,
že Dr. Grant vyskoèí z jedoucího vozu.

:46:33
A další pøíklad.
:46:36
Teï jsem tu sám a mluvím sám se sebou.
To je teorie chaosu.

:46:42
Zastavte program.
:46:47
Kolikrát jsem vám øíkal,
že potøebujeme automatické zamykání?

:46:50
Vozidla jsou zastavena
a program se restartuje.

:46:53
PC v provozu.
Ohlásíme pøipravenost k návratu.

:46:56
EMBRYA - CHLADICÍ MÍSTNOST
VSTUP ZAKÁZÁN

:46:58
Pøepnu to na TelePrompTer.
:47:00
-Co kontrola elektrického rozvodu?
-Hlásí nefunkèní senzor.

:47:06
-Zavolám ochranku.
-Všechno šlape, vypadá to dobøe.

:47:09
Už jsem mluvil o té knize od Bakkera...
:47:12
a ten píše, že vymøeli kvùli nemocem.
:47:15
-Kam to jdeme?
-Neøíká, že se z nich stali ptáci.

:47:18
Myslí si nìkdo další, že tu nemáme být?
:47:20
A jeho kniha je mnohem tlustší než vaše.
:47:23
-Opravdu?
-Tvoje má hodnì obrázkù.

:47:27
Není ti nic?
:47:28
Kouknìte na tohle.
:47:31
No tak. Podívejte.
:47:39
Všichni zùstaòte tady.
:47:58
-V poøádku?
-Samozøejmì.


náhled.
hledat.