Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:00
Ztráta rovnováhy, dezorientace,
ztížené dýchání.

:49:03
Stává se to asi jednou za šest týdnù.
:49:05
Šest týdnù.
:49:20
-Má rozšíøené zornice.
-Má?

:49:21
-Podívej se.
-To mì podrž.

:49:25
Je to farmakologického pùvodu.
Od zdejší vegetace.

:49:35
Je tohle západoindický šeøík?
:49:38
Ano. Víme, že je toxický,
ale zvíøata ho nežerou.

:49:46
-Urèitì?
-Urèitì.

:49:50
Je jen jeden zpùsob, jak se pøesvìdèit.
:49:53
Musím prohlédnout její výkaly.
:49:56
Dinosauøí výkaly? Výkaly?
:50:05
Ano, rozumím.
:50:08
Bouøkové centrum se nerozptýlilo
ani nezmìnilo smìr.

:50:11
Budeme muset zkrátit prohlídku.
:50:14
Budeme v ní pokraèovat zítra.
:50:15
-Urèitì ji musíme pøerušit?
-Nemá cenu riskovat.

:50:19
-Stálá rychlost vìtru je 83 km/h.
-lnformuj je, až se vrátí do aut.

:50:22
Dámy a pánové, poslední loï do pøístavu
odjíždí za pìt minut.

:50:27
Zanechte práce a odjeïte.
:50:31
Sakra.
:50:40
To je halda sraèek.
:50:48
Máte pravdu. Nejsou tu stopy plodù šeøíku.
:50:51
Ale je to divné.
:50:53
Takže trpí otravou...
:50:59
každých šest týdnù.

náhled.
hledat.