Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:05
Ano, rozumím.
:50:08
Bouøkové centrum se nerozptýlilo
ani nezmìnilo smìr.

:50:11
Budeme muset zkrátit prohlídku.
:50:14
Budeme v ní pokraèovat zítra.
:50:15
-Urèitì ji musíme pøerušit?
-Nemá cenu riskovat.

:50:19
-Stálá rychlost vìtru je 83 km/h.
-lnformuj je, až se vrátí do aut.

:50:22
Dámy a pánové, poslední loï do pøístavu
odjíždí za pìt minut.

:50:27
Zanechte práce a odjeïte.
:50:31
Sakra.
:50:40
To je halda sraèek.
:50:48
Máte pravdu. Nejsou tu stopy plodù šeøíku.
:50:51
Ale je to divné.
:50:53
Takže trpí otravou...
:50:59
každých šest týdnù.
:51:02
Sakra.
:51:07
Je pìknì tvrdá.
:51:11
Neumíte si pøedstavit, jak.
:51:14
Nezapomenete si pøed jídlem umýt ruce?
:51:25
VYKONAT?
:51:30
S dovolením musím trvat na tom,
abychom se rozjeli.

:51:36
Ráda bych zùstala s Dr. Hardingem
a dokonèila to tu.

:51:40
Jistì. Mám džíp na benzín.
:51:42
Vysadím ji v centru, než pùjdu na loï.
:51:44
Fajn. Takže se uvidíme pozdìji.
:51:47
Urèitì?
:51:48
Jo, chci s ní ještì chvíli zùstat.
:51:51
Tak dobøe.

náhled.
hledat.