Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:02
Sakra.
:51:07
Je pìknì tvrdá.
:51:11
Neumíte si pøedstavit, jak.
:51:14
Nezapomenete si pøed jídlem umýt ruce?
:51:25
VYKONAT?
:51:30
S dovolením musím trvat na tom,
abychom se rozjeli.

:51:36
Ráda bych zùstala s Dr. Hardingem
a dokonèila to tu.

:51:40
Jistì. Mám džíp na benzín.
:51:42
Vysadím ji v centru, než pùjdu na loï.
:51:44
Fajn. Takže se uvidíme pozdìji.
:51:47
Urèitì?
:51:48
Jo, chci s ní ještì chvíli zùstat.
:51:51
Tak dobøe.
:52:07
Nemùžu s tím nic dìlat.
Až kapitán øekne, že jedeme, takjedeme.

:52:11
Musíš mi dát èas.
:52:12
Zkoušel jsem to projít a trvalo to 20 minut.
Snad to zvládnu za 18, ale...

:52:16
musíš mi dát alespoò 15 minut.
:52:18
Nic neslibuju.
:52:27
Vozy s návštìvníky se vrací do garáže.
:52:32
Tak to byla první prohlídka.
Dvakrát nic a jeden nemocný triceratops.

:52:38
Mohlo to být horší.
:52:41
Mnohem horší.
:52:42
Chce nìkdo colu nebo nìco?
Jdu nahoru k automatu.

:52:46
Myslel jsem, že byste mohli nìco chtít.
:52:48
Já mám jenom sladkosti
a chci si dojít pro nìco slaného.

:52:53
Opravil jsem chyby na telefonech.
:52:56
Udìlal jsem to, jak jsem slíbil.
:52:58
Takže jsem opravil telefony. A myslel jsem,

náhled.
hledat.