Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:07
Nemùžu s tím nic dìlat.
Až kapitán øekne, že jedeme, takjedeme.

:52:11
Musíš mi dát èas.
:52:12
Zkoušel jsem to projít a trvalo to 20 minut.
Snad to zvládnu za 18, ale...

:52:16
musíš mi dát alespoò 15 minut.
:52:18
Nic neslibuju.
:52:27
Vozy s návštìvníky se vrací do garáže.
:52:32
Tak to byla první prohlídka.
Dvakrát nic a jeden nemocný triceratops.

:52:38
Mohlo to být horší.
:52:41
Mnohem horší.
:52:42
Chce nìkdo colu nebo nìco?
Jdu nahoru k automatu.

:52:46
Myslel jsem, že byste mohli nìco chtít.
:52:48
Já mám jenom sladkosti
a chci si dojít pro nìco slaného.

:52:53
Opravil jsem chyby na telefonech.
:52:56
Udìlal jsem to, jak jsem slíbil.
:52:58
Takže jsem opravil telefony. A myslel jsem,
:53:01
že bych vám mìl øíct,
že budou poèítaèe sbírat data...

:53:04
asi 18 až 20 minut,
takže nìkteré okrajové systémy...

:53:07
se mohou chvíli zapínat a vypínat,
ale není to nic dùležitého.

:53:14
VYÈISTIT - Pøehled systémù ostrova
VYKONAT?

:53:22
Stopky - Spustit - Stop
:53:32
-Máte dìti?
-Já? Jasnì. Tøi. Miluju dìti.

:53:38
Mùže se stát cokoli a stává se to.
:53:40
To samé platí o manželkách.
:53:43
-Jste ženatý?
-Pøíležitostnì.

:53:47
Neustále hledám budoucí
paní ex-Malcolmovou.


náhled.
hledat.