Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:01
že bych vám mìl øíct,
že budou poèítaèe sbírat data...

:53:04
asi 18 až 20 minut,
takže nìkteré okrajové systémy...

:53:07
se mohou chvíli zapínat a vypínat,
ale není to nic dùležitého.

:53:14
VYÈISTIT - Pøehled systémù ostrova
VYKONAT?

:53:22
Stopky - Spustit - Stop
:53:32
-Máte dìti?
-Já? Jasnì. Tøi. Miluju dìti.

:53:38
Mùže se stát cokoli a stává se to.
:53:40
To samé platí o manželkách.
:53:43
-Jste ženatý?
-Pøíležitostnì.

:53:47
Neustále hledám budoucí
paní ex-Malcolmovou.

:54:05
Pìt, ètyøi...
:54:07
Dekontaminaèní vzduchový uzávìr
:54:19
-To je divné.
-Co?

:54:21
Bezpeènostní systémy dveøí se vypínají.
:54:23
Nedry øíkal, že se pár systémù vypne, ne?

náhled.
hledat.