Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:05
Pìt, ètyøi...
:54:07
Dekontaminaèní vzduchový uzávìr
:54:19
-To je divné.
-Co?

:54:21
Bezpeènostní systémy dveøí se vypínají.
:54:23
Nedry øíkal, že se pár systémù vypne, ne?
:55:06
EMBRYA - CHLADICÍ MÍSTNOST
VSTUP ZAKÁZÁN

:55:20
Mimochodem, Dr. Sattlerová...
:55:23
-není volná, že ne?
-Proè?

:55:29
-Omlouvám se. Vy dva jste...
-Jo.

:55:35
-Èeho jsem se dotkl?
-Nièeho. Zastavili jsme.

:55:39
ostrov Nublar
:55:43
Výbìhy
:55:47
Co se to dìje?
:55:49
-Co teï?
-Selhávají ploty v celém parku.

:55:52
Najdìte Nedryho. Podívejte se k automatu.

náhled.
hledat.