Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:00
Pøipomeòte mi podìkovat Johnovi
za krásný víkend.

1:16:07
Mùžeme riskovat pøenesení?
1:16:10
Prosím, risknìte to.
1:16:20
Ellie, pojï!
1:16:29
To druhé auto!
1:16:30
Dr. Grante?
1:16:36
Nejsou tu.
1:17:06
Slyšel to nìkdo?
1:17:10
To jsou otøesy pøi dopadu.
1:17:14
Jsem ponìkud znepokojen.
1:17:17
Pojïte sem! Musíme odsud! Hned!
1:17:21
Jedeme.
1:17:33
Musíme jet rychleji.
1:17:37
Už je to tady! Šlápni na to! Hoï tam pìtku!
1:17:46
-Uvolni tu páku! Tak pohni se!
-Dávej pozor!


náhled.
hledat.