Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:22:02
Malcolm je teï v poøádku.
Píchla jsem mu morfium.

1:22:09
Všichni budou v poøádku.
1:22:11
Kdo jiný by mìl dìti provést
Jurským parkem než expert na dinosaury?

1:22:19
Víš, první...
1:22:22
atrakce, kterou jsem udìlal,
když jsem odjel ze Skotska,

1:22:27
byl bleší cirkus.
1:22:31
Opravdu úžasný.
1:22:33
Mìl jsem dvì visuté hrazdy a...
1:22:39
kolotoè...
1:22:44
a houpaèku.
1:22:47
Všechny byly samozøejmì na elektøinu.
1:22:49
Lidi vìøili, že vidí blechy. ''Vidím ty blechy.
1:22:52
''Nevidíš ty blechy?''
1:22:54
Bleší klauni, bleší akrobati, bleší pøehlídka.
1:23:04
Tímhle parkem...
1:23:08
jsem chtìl lidem ukázat
nìco jiného než iluzi.

1:23:12
Nìco skuteèného. Nìco, èeho se mohou...
1:23:18
dotknout a vidìt to.
1:23:24
Byl v tom dobrý úmysl.
1:23:31
Ale tohle se nedá vymyslet.
To musí èlovìk vycítit.

1:23:36
Mᚠúplnou pravdu.
1:23:40
Najmout Nedryho byla chyba, to je jasné.
1:23:42
Jsme pøíliš závislí na automatizaci,
teï to vidím.

1:23:45
Pøíštì bude všechno opravitelné.
1:23:48
Tvoøení je zcela otázkou vùle.
1:23:53
Pøíštì to bude perfektní.
1:23:56
Poøád je to jen bleší cirkus. Je to jen iluze.
1:23:59
Až ovládneme...

náhled.
hledat.