Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:27:05
-DNA od obojživelníka.
-Co to je?

1:27:10
V tom filmu øíkali, že použili DNA žáby
k vyplnìní genového øetìzce.

1:27:15
Zmutovali dinosauøí genetický kód.
1:27:19
A smíchali ho s žabím.
1:27:24
O nìkterých afrických žábách se ví,
že se jim mìní pohlaví...

1:27:29
v prostøedí, kde není druhé pohlaví.
1:27:33
Malcolm mìl pravdu.
1:27:36
Podívejte.
1:27:45
Život si našel cestu.
1:27:50
To je šílené. Vy jste se zbláznil.
On se úplnì zbláznil.

1:27:54
Moment. Co by to znamenalo?
1:27:56
Je to možný risk,
ale nic jiného nám nezbývá.

1:28:00
Nenajdeme pøíkaz, který Nedry zadal.
Zametl stopy pøíliš dobøe.

1:28:05
Myslím, že je jasné, že už se nevrátí.
1:28:07
-Takže vypnout celý systém...
-Najdìte si nìkoho jiného. Já to neudìlám.

1:28:12
Jedinì vypnutím celého systému
mùžeme vymazat to, co udìlal.

1:28:18
A pak, jak já to chápu,
se celý systém vrátí...

1:28:21
ke svému pùvodnímu nastavení. Správnì?
1:28:25
Teoreticky ano.
Ale nikdy jsme to nezkoušeli.

1:28:28
-Nemusí znovu naskoèit.
-Šly by zase telefony?

1:28:31
Ano, opìt teoreticky.
1:28:33
A co lysinová rezerva?
Mohli bychom ji použít.

1:28:36
-Co je to?
-To vùbec nepøichází v úvahu.

1:28:39
Lysinová rezerva zabrání rozšíøení zvíøat,
1:28:42
kdyby se dostala z ostrova.
1:28:44
Wu jim pøidal gen, který vytváøí
chybný enzym pøi zažívání bílkovin.

1:28:47
Zvíøata nemohou zpracovávat
aminokyselinu lysin.

1:28:50
Nedostanou-li lysin od nás,
upadnu do komatu a zemøou.

1:28:54
Lidé umírají.

náhled.
hledat.