Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:28:00
Nenajdeme pøíkaz, který Nedry zadal.
Zametl stopy pøíliš dobøe.

1:28:05
Myslím, že je jasné, že už se nevrátí.
1:28:07
-Takže vypnout celý systém...
-Najdìte si nìkoho jiného. Já to neudìlám.

1:28:12
Jedinì vypnutím celého systému
mùžeme vymazat to, co udìlal.

1:28:18
A pak, jak já to chápu,
se celý systém vrátí...

1:28:21
ke svému pùvodnímu nastavení. Správnì?
1:28:25
Teoreticky ano.
Ale nikdy jsme to nezkoušeli.

1:28:28
-Nemusí znovu naskoèit.
-Šly by zase telefony?

1:28:31
Ano, opìt teoreticky.
1:28:33
A co lysinová rezerva?
Mohli bychom ji použít.

1:28:36
-Co je to?
-To vùbec nepøichází v úvahu.

1:28:39
Lysinová rezerva zabrání rozšíøení zvíøat,
1:28:42
kdyby se dostala z ostrova.
1:28:44
Wu jim pøidal gen, který vytváøí
chybný enzym pøi zažívání bílkovin.

1:28:47
Zvíøata nemohou zpracovávat
aminokyselinu lysin.

1:28:50
Nedostanou-li lysin od nás,
upadnu do komatu a zemøou.

1:28:54
Lidé umírají.
1:29:00
Vypneš prosím ten systém?
1:29:23
Držte si klobouky.
1:29:35
Systém je pøipraven
1:29:44
Je to v suchu.
1:29:45
Vidíte? Naskoèil. Funguje to.
1:29:50
Co tím myslíte? Všechno je vypnuté.
1:29:53
Vypnutí spustilo pøerušovaèe proudu.
Znovu je nastavíme a restartujeme pár vìcí:

1:29:57
Telefony, zamykání dveøí a asi šest dalších,
ale funguje to.


náhled.
hledat.