Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:29:00
Vypneš prosím ten systém?
1:29:23
Držte si klobouky.
1:29:35
Systém je pøipraven
1:29:44
Je to v suchu.
1:29:45
Vidíte? Naskoèil. Funguje to.
1:29:50
Co tím myslíte? Všechno je vypnuté.
1:29:53
Vypnutí spustilo pøerušovaèe proudu.
Znovu je nastavíme a restartujeme pár vìcí:

1:29:57
Telefony, zamykání dveøí a asi šest dalších,
ale funguje to.

1:30:00
-Systém je pøipraven.
-Kde jsou ty pøerušovaèe?

1:30:02
Na druhé stranì ve skladišti.
1:30:04
Do tøí minut zapnu proud v celém parku.
1:30:07
Kvùli bezpeènosti chci,
aby se všichni pøesunuli do krytu,

1:30:10
než se pan Arnold vrátí
a všechno zase pobìží.

1:30:13
-Jsem unavený. Je mi horko.
-Jsem špinavá.

1:30:16
Podle mapy je návštìvnické centrum
jen asi 2 km odsud,

1:30:21
tam za tím høebenem.
1:30:27
Co je to?
1:30:30
Time, povíš mi, jaký je to druh?
1:30:39
Gallimimus.
1:30:40
Jsou masožraví?
1:30:44
''Masosauøi''?
1:30:50
Podívejte na ty manévry.
Hromadné zmìny smìru.

1:30:53
Jako hejno ptákù prchající pøed dravcem.
1:30:57
Ženou se sem.

náhled.
hledat.