Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:03
Pane, vím, pozvat Murron
na projížd'ku bylo ponìkud nezvyklé, ale...

:32:08
Ted' nejde o MacClannoughovu dceru.
:32:10
- Pøišel jsem, abych tì vzal na schùzku.
- Jakou schùzku?

:32:15
- Tajnou.
- Tvoje schùzkyjsou ztráta èasu.

:32:21
Tvùj otec byl bojovník...
:32:23
..a vlastenec.
:32:27
Já vím, kdo byl mùj otec.
:32:30
Vrátil jsem se domù,
abych pìstoval obilí a dá-li Bùh, i rodinu.

:32:35
- Chci žít v míru, bude-li to možné...
- Jedeme.

:32:38
- Chceš se držet stranou rozbrojù?
- Ano.

:32:40
Dokaž to, a mùžeš se ucházet o mou dceru.
:32:43
Do té doby zní moje odpovìd' ne.
:32:46
- Ne.
- Ne, Wallaci. Ne.

:32:49
- Copakjsem to právì nedokázal?
- Ne.

:32:51
- Ne?
- Ne!

:33:33
Na farmì je samozøejmì spousta práce.
:33:36
Ale to se zmìní, až pøijdou mí synové.
:33:40
Ty mᚠtedy dìti.
:33:42
Zatím ještì ne.
Ale doufal jsem, že mi s tím pomùžeš.

:33:47
Ty tedy chceš, abych si tì vzala?
:33:48
Pøišlo to trochu nenadále, ale dobrá.
:33:50
Tomu øíkᚠžádost o ruku?
:33:54
Miluju tì. Vždyckyjsem tì miloval.
:33:59
Chci si tì vzít.

náhled.
hledat.