Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:04
Poèkej. Podívej se.
1:03:07
Tohle se nosí navrch a tohle nalevo.
1:03:10
Pokraèujte.
1:03:18
Až se král vrátí,
pošle je v tom novém obleèení do hrobu.

1:03:21
Ve Skotsku vládne zmatek.
1:03:24
Vᚠmanžel tajnì vysílá armádu na sever.
1:03:27
Jak to víš?
1:03:29
Vèera jsem se vyspala s èlenem Váleèné rady.
1:03:33
Nemìl by v posteli vyzrazovat tajemství.
1:03:35
Ale jistì.
1:03:36
Anglièani nevìdí, k èemu je dobrýjazyk.
1:03:43
Ten skotský povstalec... Wallace?
1:03:46
Bojuje proto, aby pomstil ženu?
1:03:47
Málem bych zapomnìla.
1:03:49
Smírèí soudce ho chtìl polapit
1:03:52
a zjistil, že má tajnou milenku.
1:03:57
A takjí podøízl hrdlo,
1:03:59
aby pøimìl Wallace bojovat...
1:04:01
a Wallace se opravdu pustil do boje.
1:04:04
Vìdìli, jak vášnivì
miloval svou ztracenou lásku,

1:04:07
a vymysleli, že ho polapí tím,
1:04:10
že znesvìtí hrobyjeho otce a bratra
1:04:14
a nastraží mu léèku na hrobì jeho milenky.
1:04:19
On se však z té pasti probojoval
1:04:24
a odnesl její tìlo na tajné místo.
1:04:32
Tomu se øíká láska, že?
1:04:34
Láska?
1:04:39
To já neznám.
1:04:51
Víte, Dlouhán proti nám
nakonec pošle celou severní armádu.

1:04:55
Tìžkou jízdu, opancéøované konì.
Zemì se bude pod nimi otøásat.


náhled.
hledat.