Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:01
a Wallace se opravdu pustil do boje.
1:04:04
Vìdìli, jak vášnivì
miloval svou ztracenou lásku,

1:04:07
a vymysleli, že ho polapí tím,
1:04:10
že znesvìtí hrobyjeho otce a bratra
1:04:14
a nastraží mu léèku na hrobì jeho milenky.
1:04:19
On se však z té pasti probojoval
1:04:24
a odnesl její tìlo na tajné místo.
1:04:32
Tomu se øíká láska, že?
1:04:34
Láska?
1:04:39
To já neznám.
1:04:51
Víte, Dlouhán proti nám
nakonec pošle celou severní armádu.

1:04:55
Tìžkou jízdu, opancéøované konì.
Zemì se bude pod nimi otøásat.

1:05:01
- Rozmetou nás na kopytech.
- l strýc Argyle to øíkal.

1:05:05
Žádná armáda nikdy neodolala
útoku opancéøovaných koní.

1:05:08
- Tak co udìláme?
- Útok, útìk, úkryt - po horalsku.

1:05:20
Nebo si vyrobíme oštìpy.
1:05:23
Stovky oštìpù. Dlouhých
- na dvojnásobnou délku vzrostlého muže.

1:05:27
- Tak dlouhých?
- Ano.

1:05:30
Ale nìkteøí muži jsou delší než ostatní.
1:05:32
Tvoje matka ti zase
o mnì vyprávìla historky?

1:05:37
Pøicházejí dobrovolníci.
1:05:42
Williame Wallaci.
Pøicházíme za tebe bojovat a zemøít.

1:05:45
Vstaò, èlovìèe. Já nejsem papež.
1:05:48
Jmenuji se Faudron. Mùj meè patøí tobì.
1:05:51
- Pøináším ti tohle...
- Zkontrolovali jsme, že nemá zbranì.

1:05:55
Pøináším ti tohle.
1:05:57
- Udìlala to pro tebe má žena.
- Dìkuji ti.


náhled.
hledat.