Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:01
- Rozmetou nás na kopytech.
- l strýc Argyle to øíkal.

1:05:05
Žádná armáda nikdy neodolala
útoku opancéøovaných koní.

1:05:08
- Tak co udìláme?
- Útok, útìk, úkryt - po horalsku.

1:05:20
Nebo si vyrobíme oštìpy.
1:05:23
Stovky oštìpù. Dlouhých
- na dvojnásobnou délku vzrostlého muže.

1:05:27
- Tak dlouhých?
- Ano.

1:05:30
Ale nìkteøí muži jsou delší než ostatní.
1:05:32
Tvoje matka ti zase
o mnì vyprávìla historky?

1:05:37
Pøicházejí dobrovolníci.
1:05:42
Williame Wallaci.
Pøicházíme za tebe bojovat a zemøít.

1:05:45
Vstaò, èlovìèe. Já nejsem papež.
1:05:48
Jmenuji se Faudron. Mùj meè patøí tobì.
1:05:51
- Pøináším ti tohle...
- Zkontrolovali jsme, že nemá zbranì.

1:05:55
Pøináším ti tohle.
1:05:57
- Udìlala to pro tebe má žena.
- Dìkuji ti.

1:06:04
Tenhle chlap nemùže být William Wallace.
1:06:07
Já jsem hezèí než on.
1:06:12
Dobrá, Otèe. Zeptám se ho.
1:06:18
Budu-li pro tebe riskovat krk,
1:06:20
budu mít šanci zabíjet Anglièany?
1:06:22
Je tvùj otec duch
nebo rozprávíš s Všemohoucím?

1:06:26
Aby našel lr sobì rovného,
musí porozprávìt s Bohem.

1:06:29
Ano, Otèe.
1:06:30
Všemohoucí øíká:
''Nevytáèej se a odpovìz, krucinál!''

1:06:34
- Pozor najazyk.
- Bláznivý lr!

1:06:40
Dost chytrý na to, aby propašoval
dýku pøes tvoje stráže, dìdku.

1:06:44
To je mùj pøítel, lre.
1:06:46
A odpovìd' na tvou otázku zní ano.
Bojuj za mì a budeš zabíjet Anglièany.

1:06:51
Výbornì.
1:06:53
Jmenuji se Stephen.
1:06:55
Jsem nejhledanìjším mužem
na mém ostrovì.

1:06:58
Ovšem ted' nejsem na svém ostrovì.

náhled.
hledat.