Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:36:36
Jaké jsou zprávy ze severu?
1:36:39
Nic nového, Velièenstvo. Vyslali jsme
jezdce, abychom získali èerstvé zprávy.

1:36:44
Dostal jsem zprávu ve Francii, kde jsem
se snažil rozšíøit tvé budoucí království.

1:36:49
Podle této zprávy, milý synu,
byla znièena celá naše severní armáda.

1:36:56
A tyjsi neudìlal vùbec nic.
1:36:58
Já jsem... naøídil brannou povinost,
pane, a vojáci jsou pøipraveni vyrazit.

1:37:04
Promiòte, Velièenstvo,
ale pøišla velmi naléhavá zpráva z Yorku.

1:37:08
Pøistup.
1:37:18
- Odejdìte.
- Dìkuji vám, Velièenstvo.

1:37:23
- Wallace vyplenil York.
- Cože?

1:37:26
Wallace vyplenil York.
1:37:42
Velièenstvo... tvùj vlastní synovec.
1:37:46
Jenom zvíøe dokáže nìco takového.
1:37:50
Když dokáže vyplenit York,
1:37:55
pak mùže napadnout i støední Anglii.
1:37:57
Zastavíme ho.

náhled.
hledat.