Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:37:04
Promiòte, Velièenstvo,
ale pøišla velmi naléhavá zpráva z Yorku.

1:37:08
Pøistup.
1:37:18
- Odejdìte.
- Dìkuji vám, Velièenstvo.

1:37:23
- Wallace vyplenil York.
- Cože?

1:37:26
Wallace vyplenil York.
1:37:42
Velièenstvo... tvùj vlastní synovec.
1:37:46
Jenom zvíøe dokáže nìco takového.
1:37:50
Když dokáže vyplenit York,
1:37:55
pak mùže napadnout i støední Anglii.
1:37:57
Zastavíme ho.
1:38:01
Kdo je ten èlovìk, který se mnou
hovoøí, jako bych potøeboval jeho radu?

1:38:07
- Jmenoval jsem Phillipa svým poradcem.
- Má k tomu pøedpoklady?

1:38:12
Jsem zbìhlý ve váleèném umìní
a vojenské taktice, Velièenstvo.

1:38:16
Opravdu?
1:38:19
Tak mi povìz...
1:38:20
Jakou radu bys mi nabídl v souèasné...
situaci?

1:38:55
Nabídnu mu pøímìøí
1:38:58
a budu se ho snažit podplatit.

náhled.
hledat.