Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:38:01
Kdo je ten èlovìk, který se mnou
hovoøí, jako bych potøeboval jeho radu?

1:38:07
- Jmenoval jsem Phillipa svým poradcem.
- Má k tomu pøedpoklady?

1:38:12
Jsem zbìhlý ve váleèném umìní
a vojenské taktice, Velièenstvo.

1:38:16
Opravdu?
1:38:19
Tak mi povìz...
1:38:20
Jakou radu bys mi nabídl v souèasné...
situaci?

1:38:55
Nabídnu mu pøímìøí
1:38:58
a budu se ho snažit podplatit.
1:39:02
Ale kdo za ním pùjde? Já ne.
1:39:06
Kdybych se dostal pod meè toho vraha,
1:39:09
mohla by skonèit v koši moje hlava.
1:39:13
A ne hlava... mého krotkého syna.
1:39:16
Pouhý pohled na nìj by pøimìl
nepøítele k tomu, aby obsadil celou zemi.

1:39:24
Koho tedy poslat?
1:39:30
Koho poslat?

náhled.
hledat.