Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:28:04
Pøišla jsem
2:28:06
prosit o život pro Williama Wallace.
2:28:10
To tì tolik upoutal?
2:28:13
Vážím si ho.
2:28:16
Pøinejhorším to byl úctyhodný protivník.
2:28:19
Projevte slitování, velký králi,
a získejte úctu svého vlastního lidu.

2:28:32
Dokonce ani ted'
2:28:35
nejste schopen slitování.
2:28:43
A tobì...
2:28:48
Tobì je to slovo stejnì neznámé jako láska.
2:28:53
Než ztratil schopnost øeèi,
2:28:55
øekl mi, že jedinou útìchou mu
bude vìdomí, že Wallace je mrtev.

2:29:17
Vidíte?
2:29:20
Smrt si pøijde pro každého.
2:29:32
Ale než si pøijde pro vás,
2:29:35
vìzte jedno:
2:29:37
Vaše krev zemøe s vámi.
2:29:42
V mém lùnì vyrùstá dítì,
které není z vašeho rodu.

2:29:48
Vᚠsyn nebude dlouho
sedìt na trùnu, to pøísahám.


náhled.
hledat.