Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:17:01
Ale ako môžu uveri v našu silu,
keï nedokážeme ovládnu vlastný ostrov?

:17:17
- Kde je môj syn?
- S Vaším dovolením, Velièenstvo.

:17:20
Požiadal ma, aby som prišla namiesto neho.
:17:23
Poslal som poòho a on posiela teba?
:17:26
Mám odís, Velièenstvo?
:17:29
Ak chce, aby za neho vládla
jeho krá¾ovná, až tu nebudem,

:17:32
tak tu rozhodne zostaò a uè sa. Prosím.
:17:41
Š¾achta.
:17:43
Š¾achta je k¾úèom k bránam Škótska.
:17:46
Dajme našim š¾achticom pozemky na severe.
:17:50
A ich š¾achticom zase tu v Anglicku.
Lakomstvo im zabráni v odpore proti nám.

:17:55
Velièenstvo,
naši š¾achtici sa nebudú chcie sahova.

:17:58
Nové pozemky znamenajú nové dane
a oni už platia daò na vojnu s Francúzmi.

:18:03
Skutoène?
:18:06
Naozaj?
:18:25
Problém so Škótskom spoèíva v tom,
:18:27
že je plné Škótov.
:18:34
Možno nastal èas
:18:36
zavies znovu starý zvyk.
:18:39
Da im primae noctis.
:18:44
Právo prvej noci. Akonáhle sa
neurodzená žena ich panstva vydá,

:18:49
budú ma naši š¾achtici
právo súlože poèas svadobnej noci.

:18:57
Keï ich nemôžeme vyhna,

prev.
next.