Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:07:26
Uvo¾nite cestu krá¾ovi!
:07:37
Ty za to nemôžeš.
:07:40
- Postav sa mu.
- Postavím sa mu, a nielen to.

:08:20
Aké sú správy zo severu?
:08:23
Niè nového, Velièenstvo. Vyslali sme jazdcov,
aby sme získali èerstvé správy.

:08:27
Dostal som správu vo Francúzsku,
kde sa snažím rozšíri tvoje budúce krá¾ovstvo.

:08:33
Pod¾a tejto správy, milý synu,
bola znièená celá naša severná armáda.

:08:39
A ty si neurobil vôbec niè!
:08:42
Ja som... nariadil brannú povinnos, pane
a vojaci sú pripravení vyrazi.

:08:48
Prepáète, Velièenstvo,
ale prišla ve¾mi súrna správa z Yorku.

:08:52
Pristúp!

prev.
next.