Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:08:20
Aké sú správy zo severu?
:08:23
Niè nového, Velièenstvo. Vyslali sme jazdcov,
aby sme získali èerstvé správy.

:08:27
Dostal som správu vo Francúzsku,
kde sa snažím rozšíri tvoje budúce krá¾ovstvo.

:08:33
Pod¾a tejto správy, milý synu,
bola znièená celá naša severná armáda.

:08:39
A ty si neurobil vôbec niè!
:08:42
Ja som... nariadil brannú povinnos, pane
a vojaci sú pripravení vyrazi.

:08:48
Prepáète, Velièenstvo,
ale prišla ve¾mi súrna správa z Yorku.

:08:52
Pristúp!
:09:01
- Odíïte.
- Ïakujem vám, Velièenstvo.

:09:06
- Wallace vyplienil York.
- Èože?

:09:09
Wallace vyplienil York!
:09:26
Velièenstvo... tvoj vlastný synovec.
:09:30
Len zviera dokáže nieèo takého.
:09:34
Keï dokázal vyplieni York,
:09:39
môže napadnú aj stredné Anglicko.
:09:41
Zastavíme ho!
:09:45
Kto je ten èlovek, ktorý so mnou hovorí,
ako by som potreboval jeho radu?

:09:51
- Menoval som Phillipa svojím poradcom.
- Má k tomu predpoklady?

:09:55
Som zbehlý vo vojnovom umení
a vojenskej taktike, Velièenstvo.


prev.
next.