Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:15:05
Dlháò si poèínal ešte horšie,
keï naposledy obsadil jedno škótske mesto.

:15:10
Nepoèúvajte ho! Je to krvavý a vražedný divoch.
:15:13
A vykladá vám tu samé klamstvá.
:15:15
Ja nikdy neklamem!
:15:19
Ale divoch som.
:15:24
Alebo radšej vo francúzštine?
:15:28
Spýtajte sa svojho krá¾a...
z oèí do oèí. Spýtajte sa ho!

:15:34
Uvidíte, èi vás jeho oèi presvedèia o pravde.
:15:44
Hamilton... Nechajte nás osamote.
:15:48
- Výsos?
- Odíïte! Ihneï!

:16:02
Porozprávajme sa otvorene.
:16:04
Keï vpadnete do Anglicka,
:16:06
nemôžete svoje výboje dovies
do konca tak ïaleko od útoèiska a zásob.

:16:12
Krá¾ si praje mier.
:16:15
- Dlháò si praje mier?
- Tak mi to povedal, prisahám!

:16:19
Navrhuje vám, aby ste odvolali svoj útok.
:16:21
Za to vám udelí š¾achtický titul,
statky a túto truhlu plnú zlata,

:16:25
ktorú vám mám osobne odovzda.
:16:28
Panstvá, tituly, zlato...
aby som sa stal Judášom.

:16:33
- Takto sa rodí mier.
- Takto sa rodia otroci!

:16:39
Keï Dlháò naposledy hovoril o mieri,
bol som ešte malý chlapec.

:16:42
Mnoho škótskych š¾achticov,
ktorí sa nechceli sta otrokmi,

:16:45
sa nechalo pod znakom
prímeria vláka do stodoly...

:16:49
kde ich nechal obesi.
:16:52
Bol som síce ve¾mi mladý,
ale pamätám si Dlháòovu predstavu o prímerí.


prev.
next.