Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:16:02
Porozprávajme sa otvorene.
:16:04
Keï vpadnete do Anglicka,
:16:06
nemôžete svoje výboje dovies
do konca tak ïaleko od útoèiska a zásob.

:16:12
Krá¾ si praje mier.
:16:15
- Dlháò si praje mier?
- Tak mi to povedal, prisahám!

:16:19
Navrhuje vám, aby ste odvolali svoj útok.
:16:21
Za to vám udelí š¾achtický titul,
statky a túto truhlu plnú zlata,

:16:25
ktorú vám mám osobne odovzda.
:16:28
Panstvá, tituly, zlato...
aby som sa stal Judášom.

:16:33
- Takto sa rodí mier.
- Takto sa rodia otroci!

:16:39
Keï Dlháò naposledy hovoril o mieri,
bol som ešte malý chlapec.

:16:42
Mnoho škótskych š¾achticov,
ktorí sa nechceli sta otrokmi,

:16:45
sa nechalo pod znakom
prímeria vláka do stodoly...

:16:49
kde ich nechal obesi.
:16:52
Bol som síce ve¾mi mladý,
ale pamätám si Dlháòovu predstavu o prímerí.

:17:00
Poèula som, že ste ve¾mi trpeli.
:17:04
Viem tiež... o vašej milenke.
:17:18
Bola to moja žena.
:17:22
Vzali sme sa tajne,
aby som sa o òu nemusel deli s anglickým pánom.

:17:27
Zabili ju... aby dostali mòa.
:17:35
Nikdy som o tom nehovoril.
:17:39
Neviem, preèo to hovorím práve vám...
:17:45
Vidím vo vás jej silu.
:17:52
Jedného dòa budete krá¾ovnou.
:17:57
A musíte otvori oèi.

prev.
next.