Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:18:06
Povedzte svojmu krá¾ovi,
:18:08
že William Wallace sa nenechá podmani,
a pokia¾ žijem, tak ani žiadny iný Škót!

:18:45
Verná žena môjho syna sa vracia,
a pohani ju nezabili.

:18:50
- Takže prijal nᚠúplatok?
- Nie. Neprijal.

:18:55
Preèo teda zostáva na mieste?
:18:57
Moji zvedovia mi oznámili, že nepostupuje.
:19:00
Èaká na vás v Yorku.
:19:02
Povedal, že nezaútoèí na žiadne ïalšie mesto,
pokia¾ samu dokážete postavi ako muž.

:19:08
Skutoène?
:19:10
Waleských lukostrelcov neobjaví,
:19:14
keï sa premiestnia ïaleko za jeho krídlom.
:19:19
Hlavné sily našej armády
z Francúzska pristanú tu,

:19:22
na sever od Edinburghu.
:19:24
Odvedenci z Írska dorazia z juhozápadu...
:19:29
presne sem.
:19:30
Waleskí lukostrelci,
jednotky z Francúzska, írski odvedenci.

:19:33
Aj keï ich vyšlete dnes,
bude im to trva celé týždne.

:19:37
Vyslal som ich..
ešte pred odjazdom tvojej ženy.

:19:45
Takže naša malá les sa vydarila. Ïakujem ti.
:19:49
A zatia¾ èo tento nadutec
bude v Yorku vyèkáva môj príchod,

:19:53
moje jednotky dorazia do Edinburghu,
za jeho chrbtom.

:19:58
Rozprávala si sa s tým...

prev.
next.