Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:19:00
Èaká na vás v Yorku.
:19:02
Povedal, že nezaútoèí na žiadne ïalšie mesto,
pokia¾ samu dokážete postavi ako muž.

:19:08
Skutoène?
:19:10
Waleských lukostrelcov neobjaví,
:19:14
keï sa premiestnia ïaleko za jeho krídlom.
:19:19
Hlavné sily našej armády
z Francúzska pristanú tu,

:19:22
na sever od Edinburghu.
:19:24
Odvedenci z Írska dorazia z juhozápadu...
:19:29
presne sem.
:19:30
Waleskí lukostrelci,
jednotky z Francúzska, írski odvedenci.

:19:33
Aj keï ich vyšlete dnes,
bude im to trva celé týždne.

:19:37
Vyslal som ich..
ešte pred odjazdom tvojej ženy.

:19:45
Takže naša malá les sa vydarila. Ïakujem ti.
:19:49
A zatia¾ èo tento nadutec
bude v Yorku vyèkáva môj príchod,

:19:53
moje jednotky dorazia do Edinburghu,
za jeho chrbtom.

:19:58
Rozprávala si sa s tým...
:20:01
Wallaceom medzi štyrmi oèami?
:20:05
Povedz mi...
:20:08
Èo je to za èloveka?
:20:11
Tupý barbar.
:20:14
Nie je to krá¾ ako vy, Velièenstvo.
:20:18
Môžeš sa vráti ku svojmu vyšívaniu.
:20:21
K Vašim službám, Velièenstvo.
:20:23
Priviezla si spä tie peniaze?
:20:29
Nie. Venovala som ich
deom trpiacim v tejto vojne.

:20:36
Takto to dopadne, keï niekam pošleš ženu.
:20:40
Odpustite mi to, Velièenstvo.
:20:42
Nazdávala som sa, že štedros by mohla
vašim poddaným dokáza vašu ve¾kos.

:20:51
Moja ve¾kos
:20:53
sa lepšie dokáže,
keï sa Wallace vráti do Škótska

:20:57
a nájde svoju zem spálenú na popol.

prev.
next.