Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:20:01
Wallaceom medzi štyrmi oèami?
:20:05
Povedz mi...
:20:08
Èo je to za èloveka?
:20:11
Tupý barbar.
:20:14
Nie je to krá¾ ako vy, Velièenstvo.
:20:18
Môžeš sa vráti ku svojmu vyšívaniu.
:20:21
K Vašim službám, Velièenstvo.
:20:23
Priviezla si spä tie peniaze?
:20:29
Nie. Venovala som ich
deom trpiacim v tejto vojne.

:20:36
Takto to dopadne, keï niekam pošleš ženu.
:20:40
Odpustite mi to, Velièenstvo.
:20:42
Nazdávala som sa, že štedros by mohla
vašim poddaným dokáza vašu ve¾kos.

:20:51
Moja ve¾kos
:20:53
sa lepšie dokáže,
keï sa Wallace vráti do Škótska

:20:57
a nájde svoju zem spálenú na popol.
:21:04
William.
:21:06
Prichádzajú nejakí jazdci.
:21:14
Osobný sprievod princeznej.
:21:17
Áno.
:21:19
Musel si urobi dojem.
:21:22
- Áno.
- Ale nebol si v tom stane až tak dlho.


prev.
next.