Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:21:04
William.
:21:06
Prichádzajú nejakí jazdci.
:21:14
Osobný sprievod princeznej.
:21:17
Áno.
:21:19
Musel si urobi dojem.
:21:22
- Áno.
- Ale nebol si v tom stane až tak dlho.

:22:00
Je to pravda. Anglické lodi sa blížia od juhu.
:22:03
Zatia¾ neviem niè
o Walesanoch, ale Íri už pristáli.

:22:06
- Musel som to vidie na vlastné oèi.
- Preèo Íri bojujú na strane Anglièanov?

:22:11
S nimi by som si nerobil starosti.
Èi som vám to nevravel?

:22:15
Je to môj ostrov.
:22:17
Hamish, choï napred do Edinburghu
a zvolaj radu. Rozkហim to!

:22:21
Dobre. Ideme.
:22:26
- Tvoj ostrov?
- Môj ostrov.

:22:31
- Musíme vyjednáva.
- Prosím pokoj, páni.

:22:33
Páni, Craig má pravdu.
:22:36
Máme jedinú možnos - vyjednáva.
Pokia¾ nechcete vidie Edinburgh v troskách...

:22:49
Moja armáda pochodovala mnoho dní.
:22:51
A ešte musíme urobi prípravy,
takže budem struèný.

:22:57
Potrebujeme každého vojaka, ktorého nájdete,
vᚠosobný sprievod i vás samotných.


prev.
next.