Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:42:30
Lord Craig, je to pravda o Mornayovi?
:42:33
Áno. Wallace vošiel na koni
k nemu do spálne a zabil ho.

:42:38
Je pre nás väèšou príažou než kedyko¾vek predtým.
:42:41
A nikto nevie, kto bude ïalší na rade.
:42:46
Možno ty.
:42:49
Možno ja.
:42:56
To je jedno.
:43:00
- Hovorím vážne, Róbert!
- Ja tiež!

:43:15
Pre Krista!. Do èerta!
:43:18
Všetko preh¾adajte!
:43:22
Lochlan.
:43:30
William Wallace zabil 50 mužov.
:43:33
50, po bitke.
:43:35
100 mužov... vlastným meèom.
Rozal ich na polovicu ako...

:43:40
keï Mojžiš rozdelil Èervené more.

prev.
next.