Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:43:00
- Hovorím vážne, Róbert!
- Ja tiež!

:43:15
Pre Krista!. Do èerta!
:43:18
Všetko preh¾adajte!
:43:22
Lochlan.
:43:30
William Wallace zabil 50 mužov.
:43:33
50, po bitke.
:43:35
100 mužov... vlastným meèom.
Rozal ich na polovicu ako...

:43:40
keï Mojžiš rozdelil Èervené more.
:44:14
Jeho sláva narastá.
:44:16
Bude to horšie ako predtým.
:44:18
Získava nových dobrovo¾níkov v každom
škótskom meste. A až doplní svoje stavy...

:44:23
Sú to ovce! Obyèajné ovce!
:44:28
A rýchlo sa rozpàchnu,
keï im zabijeme pastiera.

:44:31
Tak dobre.
:44:34
Vyberte skupinu nejlepších
nájomných vrahov a dohovorte si s ním schôdzku.

:44:38
Velièenstvo, Wallace je známy
svojou schopnosou vycíti pascu.

:44:46
Ak je pravda, èo hovoril lord Hamilton,
:44:50
Wallace chová vrelé city
k našej budúcej krá¾ovnej a dôveruje jej.

:44:55
Preto ju vyšleme so správou,
že prichádza v mieri.

:44:58
Velièenstvo, môžu ju zaja ako rukojemníèku

prev.
next.