Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:44:14
Jeho sláva narastá.
:44:16
Bude to horšie ako predtým.
:44:18
Získava nových dobrovo¾níkov v každom
škótskom meste. A až doplní svoje stavy...

:44:23
Sú to ovce! Obyèajné ovce!
:44:28
A rýchlo sa rozpàchnu,
keï im zabijeme pastiera.

:44:31
Tak dobre.
:44:34
Vyberte skupinu nejlepších
nájomných vrahov a dohovorte si s ním schôdzku.

:44:38
Velièenstvo, Wallace je známy
svojou schopnosou vycíti pascu.

:44:46
Ak je pravda, èo hovoril lord Hamilton,
:44:50
Wallace chová vrelé city
k našej budúcej krá¾ovnej a dôveruje jej.

:44:55
Preto ju vyšleme so správou,
že prichádza v mieri.

:44:58
Velièenstvo, môžu ju zaja ako rukojemníèku
:45:01
alebo ohrozi jej život!
:45:03
To by môjho syna úplne zdrvilo.
:45:08
Ale je pravda, že keby ju zabili,
:45:10
skoro by sa francúzsky krá¾ stal
užitoèným spojencom proti Škótom.

:45:18
Vidíš...
:45:20
Ako krá¾ musíš nájs
nieèo kladné v každej situácii.

:45:51
Urèite je to William Wallace.
:45:53
A odložil meè. Pripravte sa.

prev.
next.