Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:00
Burada mý yaþýyorsunuz?
:20:04
Elbette.
:20:05
- Daha önce bu kiþiyi gördün mü?
- Hayýr.

:20:20
Görüþ dýþýnda kal.
Polisler hala dýþarýda.

:20:38
Oðlun nerede?
:20:39
Biz her gün bu insanlarla omuz omuzayýz.
:20:42
Tanýmadýðým kiþiler
arkadaþ ya da sýrdaþ olabilirler bana.

:20:47
Bildiðim tek bir þey var ki
þu polisler asla benim arkadaþým olmayacaklar.

:20:52
Adým He Qiwu.
Hapishane numaram: 223.

:20:57
Onu günlerdir görmedim.
Döndüðünde size haber vereceðim.

:21:01
Ýçeri girdiðini gördüm.
Doðruyu söyleyin

:21:08
Bu kadar yeter. Bekleyin.
:21:30
Ben çok mutlu bir adamým.
:21:32
Küçükken çok konuþkanmýþým.
:21:35
Ama beþ yaþýmdayken, tarihi geçmiþ
bir ananas konservesi yediðimde...

:21:39
...sesimi kaybettim.
:21:42
Bu sebepten.
Fazla arkadaþým yok.

:21:45
Ýþimi bile
zar zor buldum.

:21:49
Sonunda kendi kendimin
patronu olmaya karar verdim.


Önceki.
sonraki.