Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:10
Hiç sermayem yoktu,
tek seçeneðim...

:22:13
...kapandýktan sonra dükkanlara girmek
ve iþimi bu þekilde görmekti.

:22:18
Bunu bir avantaj olarak görmüyorum,
ama bütün bu...

:22:22
gece mesaisi gayet pratik.
:22:26
Gece 3'de et almaya gelen bir müþteri.
Ýþ iþtir.

:22:33
Her zaman müþteri memnuniyeti.
:22:36
Eskilerin dediði gibi:
'Müþteri her zaman haklýdýr'.

:22:40
Ve bir patron olarak
nazik, þefkatli ve toleranslý olmalýyým.

:22:44
Bencilliðe tahammül edemem...
:22:46
...öyle öðle yemeðine çýkalým falan
yoktur bu dünyada.

:22:49
Geceleri her zaman çok sýký çalýþýrým
- Tamam, çok geç saatlerde diyelim.

:22:53
Bir geleceðim yok,
ama mutluyum.

:23:14
Sen delirdin mi? Neden elbiselerim
üzerimdeyken beni yýkýyorsun?

:23:18
Ben bir dilenciyim
Ýhtiyacým olan son yer, çamaþýrhane

:23:21
Beni rahat býrak...
:23:24
Sen çýldýrmýþsýn
Ellerini elbisemden çek

:23:29
Seni ibne
seni çöp yýðýnýna çevireceðim

:23:33
Tamam, paraný verceðim...
eðer istediðin paraysa

:23:38
Salak
:23:41
Býrak onu
Bir patlýcan istemiyorum

:23:44
Hayýr, onlarý istemiyorum
Tpký bir kýz gibi hareket etmeliyim.

:23:48
Yabancýlardan hediye kabul etmem
. Ýnsanlar konuþuyorlar

:23:52
Bunu havadan gelmiþ kabul edeceðim, tamam mý?
:23:56
Ýþte

Önceki.
sonraki.