Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:01
Bayan, kapalýyýz.
:35:04
Yaralandýktan iki hafta sonra
ona çýkma teklif ettim.

:35:07
Ona kararýmý söylemek istedim.
:35:10
Ama... yapamadým.
:35:37
Eminim birkaç gün içinde
yine beni görmeye gelecek.

:35:43
Hepsinin ötesinde, uzun süredir
iþ arkadaþýydýk.

:35:53
Ýþ arkadaþýysanýz eðer, birbirinizi anlamalýsýnýz.
:35:58
Birbirinizin düþüncelerini okuyabilmelisiniz.
:36:00
Sýk sýk haraketlerim ya da nerede olduðumla...
:36:04
ilgili geride ipuçlarý býrakýrým....
:36:07
Bunca yýlda sonra
o benim hayatýmýn bir parçasý oldu.

:36:17
Ama hiçbir þey sonsuza kadar
ayný gitmez.

:36:20
Ona onu ölesiye istediðimi söylemeliyim.
:36:23
Ama nasýl baþlayacaðýmý bilemiyorum.
:36:29
Yeni bir yol buldum bunun için.
:36:37
Bir kadýn gelebilir
ve beni sorabilir.

:36:40
Lütfen ona bu jetonu verin...
:36:42
...ve ona 1 81 8'in benim uðurlu sayým
olduðunu söyleyin.

:36:57
1 81 8...bu jukebox'daki þarkýlardan birinin numarasý.

Önceki.
sonraki.