Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:01
Baþka birinden hamile kaldýn ve Johnny'e
ondan hamile olduðunu söyledin.

:49:04
Eðer seni tekrar görürsem...
:49:07
...suratýný klozete sokacaðým
senin gibi bir bokun olmasý gerektiði yere

:49:10
Alo, Alo
Daha bitirmedim, Alo.

:49:16
Baþka bir jeton daha ver
:49:26
Lanet orospu yüzüme kapattý
:49:34
Hayýr
:49:38
Aðlayabileceðim bir omuza ihtiyacým var
:49:50
Gece manyaklarla dolu.
:49:53
Bu seferki nereye
gitsem peþimden geliyor.

:49:59
Ben iyiyim. Seni bir daha görüþümde
borcumu ödeyeceðim.

:50:03
Ayný bayat hikaye.
:50:11
Keþke ona söyleyebilsem...
:50:13
...sorunlarýn telefonda çözülemeyeceðini.
:50:16
Yüzyüze konuþmalýsýnýz.
:50:19
Eðer bu yetmezse,
burnunun ortasýna patlatýrsýnýz.

:50:21
Fikirlerimi kendime saklýyorum.
:50:24
Ama bazen, benim düþüncelerimi
okuyor gibi görünüyor.

:50:31
Sanýrým haklýsýn. Gidelim.
:50:54
Sarýþýn, orada olduðunubiliyorum
götün yiyorsa dýþarý çýk

:50:58
Üçe kadar sayacaðýz
ve sonra, burayý ateþe vereceðiz.


Önceki.
sonraki.