Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:03
Ayný bayat hikaye.
:50:11
Keþke ona söyleyebilsem...
:50:13
...sorunlarýn telefonda çözülemeyeceðini.
:50:16
Yüzyüze konuþmalýsýnýz.
:50:19
Eðer bu yetmezse,
burnunun ortasýna patlatýrsýnýz.

:50:21
Fikirlerimi kendime saklýyorum.
:50:24
Ama bazen, benim düþüncelerimi
okuyor gibi görünüyor.

:50:31
Sanýrým haklýsýn. Gidelim.
:50:54
Sarýþýn, orada olduðunubiliyorum
götün yiyorsa dýþarý çýk

:50:58
Üçe kadar sayacaðýz
ve sonra, burayý ateþe vereceðiz.

:51:01
Bir, iki, üç
:51:05
Yanlýþ kat
:51:08
Sarýþýn, hadi dýþarý çýk
:51:11
3 saniye ve yanacaksýn
Bir, iki, üç

:51:17
Diðer katý deneyelim.
:51:21
Perek mu bu?
:51:23
Asla, yaþýmdan dolayý
:51:25
Sarýþýna benziyor, gri deðil.
Sarýþýn kýzla bir ilgin var mý?

:51:29
Sarýþýn falan tanýmýyorum ben.
:51:31
Takma adý 'Kaçak Yolcu'
Tamam mý?

:51:33
- Eðlenceli isimmiþ
- Senin hatunun mu?

:51:36
Beni rahat býrakýn, sizi kaçýklar
:51:39
Pervert Follow her...
:51:43
- Sarýþýn ?
- Hayýr.

:51:45
Benzerliði görebiliyorum.
Onu unuttun mu yoksa?

:51:48
- Ýyi düþün
- Býrak onu

:51:50
Tüm gece boyunca yerde gökte
onu aradýk.

:51:53
Onun Sarýþýn'ýn nerede
yaþadýðýný bildiðini sanmýyorum.

:51:56
Pes ediyorum.
:51:58
Herkes onu koruyor, saklýyor
Lanet olsun, nerede o?


Önceki.
sonraki.