Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:03
Neden kimse bana yardým etmiyor?
:52:05
Sürtük
:52:07
Bu adil deðil
Ne çeþit bir oyun bu?

:52:10
Ben daha fazla oynamýyorum
:52:11
Onunla yatmýþ olmalýsýn.
:52:15
Bahse girerim yaptýn,
ama itiraf etmeyeceksin. Doðru mu?

:52:19
Tatildeyken mi?
:52:21
Tüm dünya senin tarafýnda san sen, orospu.
:52:35
Sarýþýn
:52:38
Seni kaltak, yüzünü göstermeye
cesaret edebilecek misin? Sen bittin.

:52:42
Seni orospu, kaltak, þýrfýntý.
:52:47
Sikeyim seni, orospu.
:52:55
Bütün bu enerji nereden geliyor?
:53:02
Yemek yemeyi býrak -kapýya bak.
:53:05
Sarýþýn her an görünebilir.
:53:08
Buraya babasýyla geliyor.
:53:14
'Sarýþýn'ý nasýl heceliyorsun?
:53:21
Hey, bu da ne...
:53:27
Þunu dinle.
:53:28
Ben, Sarýþýn, ya da, Kaçak Yolcu,
çirkin ve utanmaz bir þekilde davrandým.

:53:33
Johnny Kwong'ý haklý kýz arkadaþý
Charlie Young'a iade ediyorum.

:53:36
Ayrýca onunla bütün iliþkimi de kesiyorum.
:53:39
Ýmzalarýmýz ölene dek bakidir
Süper. Ne düþünüyorsun?

:53:45
Sarýþýna bunu imzalatacaðým.
:53:47
Üzerine parmak izini ve
kimlik numarasýný da basmalý.

:53:50
Babasýný da tanýk yap.
Birlikte fotoðraflarýný çek.

:53:53
Sarýþýn mý?
:53:56
Sen Sarýþýn mýsýn?

Önceki.
sonraki.