Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:02
Yemek yemeyi býrak -kapýya bak.
:53:05
Sarýþýn her an görünebilir.
:53:08
Buraya babasýyla geliyor.
:53:14
'Sarýþýn'ý nasýl heceliyorsun?
:53:21
Hey, bu da ne...
:53:27
Þunu dinle.
:53:28
Ben, Sarýþýn, ya da, Kaçak Yolcu,
çirkin ve utanmaz bir þekilde davrandým.

:53:33
Johnny Kwong'ý haklý kýz arkadaþý
Charlie Young'a iade ediyorum.

:53:36
Ayrýca onunla bütün iliþkimi de kesiyorum.
:53:39
Ýmzalarýmýz ölene dek bakidir
Süper. Ne düþünüyorsun?

:53:45
Sarýþýna bunu imzalatacaðým.
:53:47
Üzerine parmak izini ve
kimlik numarasýný da basmalý.

:53:50
Babasýný da tanýk yap.
Birlikte fotoðraflarýný çek.

:53:53
Sarýþýn mý?
:53:56
Sen Sarýþýn mýsýn?
:54:02
Sen Sarýþýn mýsýn?
:54:04
Evet, ne olmuþ?
:54:08
Hey, seni Sarýþýn.
:54:11
Seni lanet küçük dilimlere ayýracaðým.

Önceki.
sonraki.