Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:00
...Tayvanlý aðzýyla konuþur...
:58:04
...kimse bir þey anlamaz söylediklerinden.
:58:05
Alo. Chungking Konaklarý.
:58:08
Kim arýyor? Sarýþýn mý?
:58:28
22 Haziran 1995'de...
:58:31
...Ýtalyan futbol takýmý Sampdoria
maç için Hong Kong'a geldi.

:58:34
Charlie'yi maça götürmüþtüm.
:58:37
Ruud Gullit hayranýydý.
:58:40
O akþam sevinçten kendinden geçmiþti.
:58:43
Maçýn ardýndan biraz daha
kalmak için ýsrar etti.

:58:47
Bu doðru deðil
Kaç kaç bitti maç?

:58:52
Onlarýn takýmlarý daha iyiydi.
Bizimkiler sýnýfta kaldýlar.

:58:57
Bu dünyada mucize diye bir þey yok.
Büyük talih.

:59:05
Neden maça gittiðimi biliyor musun?
:59:09
Bir mucize umut ediyordum.
:59:13
Johnny Gullit'in hayranýydý.
:59:17
O da gelir diye düþünmüþtüm.
:59:19
Zamaný olmamýþtýr.
O yarýn evleniyor.

:59:24
Neden böyle baðýrdýðýmý
acý çektiðimi...

:59:27
...ve çýlgýnca davrandýðýmý anþamýþsýndýr
Umarým beni televizyonda görmüþtür.

:59:38
Bana geleceðine söz vermiþti
Neden gelmedi?

:59:45
Onun hala Johnny'i özlediðini görüyorum
ve bu beni üzüyor.

:59:50
Ama ben iyimser biriyim.
Derler ki...

:59:54
...hiçbir þey sonsuza dek ayný kalmaz.
:59:56
Peki bu Johnny ve Charlie için de geçerli mi?
:59:59
Zaman gösterecek. Umarým.

Önceki.
sonraki.