Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:05
Neden maça gittiðimi biliyor musun?
:59:09
Bir mucize umut ediyordum.
:59:13
Johnny Gullit'in hayranýydý.
:59:17
O da gelir diye düþünmüþtüm.
:59:19
Zamaný olmamýþtýr.
O yarýn evleniyor.

:59:24
Neden böyle baðýrdýðýmý
acý çektiðimi...

:59:27
...ve çýlgýnca davrandýðýmý anþamýþsýndýr
Umarým beni televizyonda görmüþtür.

:59:38
Bana geleceðine söz vermiþti
Neden gelmedi?

:59:45
Onun hala Johnny'i özlediðini görüyorum
ve bu beni üzüyor.

:59:50
Ama ben iyimser biriyim.
Derler ki...

:59:54
...hiçbir þey sonsuza dek ayný kalmaz.
:59:56
Peki bu Johnny ve Charlie için de geçerli mi?
:59:59
Zaman gösterecek. Umarým.
1:00:17
Belki de çok fazla
iyimser olmaya baþlýyorum.

1:00:20
Birkaç gün sonra
onu baþka bir maça davet ettim.

1:00:24
Gelmek istemedi.
1:00:28
Onun sonunda Johnny'i
unutmak isteyeceðini düþünmüþtüm.

1:00:32
Nasýl yanýlmýþ olabilirim?
Ele geçirdiði kiþi bendim.

1:00:39
Maçtan sonra stadta kaldým.
1:00:42
Stadyum ýþýklarý söndüðünde.
Görünmeyeceðini farkettim.

1:00:46
Kalbim kýrýlmýþtý.
Hiç umut yoktu

1:00:57
'Aþk acýtýr' derler...

Önceki.
sonraki.